Image

Sosyal Medya Aydınlatma Metni

Mabel Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SOSYAL MEDYA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mabel Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik A.Ş tarafından hazırlanmıştır.  

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mabel Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu’nun;

Unvanı: Mabel Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik A.Ş.

İnternet Adresi :  http://mabelmamak.com.tr/

Telefon Numarası : +90 (0312) 557 51 21

E-Posta Adresi : mabel@mabelmamak.com.tr

Adresi : Şafaktepe Mahallesi Hakan caddesi Platin Evleri No: C/18 Mamak/ANKARA

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz veya (başta fotoğraflarınız olmak üzere) ziyaretiniz, sosyal medya hesaplarımızı ziyaretiniz, üye ilişkileri faaliyetlerimiz, düzenlenen etkinlikler  kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketin tüm projelerinde ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikle Mamak Belediyesi’ne ürün veya hizmet sağlayıcı tedarikçilerimize, ödeme hizmetleri kapsamında anlaşmalı olduğumuz bankalara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir..

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ve Şirket tarafından kullanılan

Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları ile Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a ve b maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Mabel A.Ş.

Adres
Şafaktepe Mahallesi Hakan Caddesi Platin Evleri No: C/18 Mamak/ANKARA

Telefon
+90 (312) 557 51 21

Telefon
+90 (312) 557 52 43

E-Posta
info@mabelmamak.com.tr